การกำกับดูแล

คณะปกครอง – คณะกรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติ ACS (International)

 • ประธาน – Tan Wah Thong
 • รองประธาน – Ang Peng Tiam

สมาชิก

 • Mr. Richard Seow Yung Liang
 • Mr. Kim Seah Teck Kim
 • Mr. Melvin Yap Boh Pin
 • Mr. Chandra Mohan
 • Mr. Goh Say Hong, Robert
 • Mr. Cheo Chai Hong
 • Rev. Dr. Ngoei Foong Nghian
 • Rev. Joel Wang
 • Rev. Dr. John Barrett

คณะปกครอง – ผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติ ACS (International)

 • อาจารย์ใหญ่ – Bob Burrough
 • รองอาจารย์ใหญ่ (ฝ่ายวิชาการ) – Mr. Gavin Kinch
 • รองอาจารย์ใหญ่ (ฝ่ายอภิบาลและกิจกรรมร่วมหลักสูตร) – 
 • รองอาจารย์ใหญ่ (ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและนักเรียน) ผู้อำนวยการ – Tan Siew Hoon
 • เหรัญญิก – Mr. Jeremy Kwai

       ผู้อำนวยการฝ่ายรับเข้านักศึกษาและการตลาด – Mr. Joseph Ng