ชั้นปีที่ 3 และ 4 (IGCSE)

นักเรียนชั้นปีที่ 3 และ 4 ทุกคนจะเรียนตามวิชาหลักสูตรเป็นเวลาสองปีจนถึงเดือนพฤศจิกายนของชั้นปีที่ 4 ที่นักเรียนต้องสอบปลายภาค Cambridge IGSCE (ประกาศนียบัตรหลักสูตรนานาชาติทั่วไป)   นักเรียนจะเรียนตามหลักสูตรแกนกลางที่ประกอบด้วยวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วรรณคดี ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง วิทยาศาสตร์หนึ่ง มนุษยศาสตร์หนึ่ง และภาษาแม่ของตัวเองหรือภาษาต่างประเทศ (ตามนโยบายโรงเรียน)

นอกจากองค์ประกอบวิชาหลักสูตรแกนกลาง นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกเพิ่มเติมได้อีกสองวิชาจากรายการข้างล่างนี้   นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกบางรายอาจเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สามเพิ่มเติมได้

นักเรียนทุกคนต้องเรียนวิชาพละศึกษา

วิชาที่เปิดสอนในชั้นปีที่ 3&4

วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ศิลปะ ชีววิทยา ธุรกิจศึกษา เคมี ภาษาจีน การละคร เศรษฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง ภาษาฝรั่งเศส ภูมิศาสตร์ ภาษาฮินดี ประวัติศาสตร์ พลศึกษา IGCSE ภาษาญี่ปุ่น ภาษามาเลย์ คณิตศาสตร์ ดนตรี ฟิสิกส์ พละศึกษา ศาสนา ภาษาสเปน ภาษาทมิฬ

See ดูรายละเอียดที่