ข้อมูลวิชาเรียน

ปีที่ 1 และ 2

นักเรียนในชั้นปีที่ 1 และ 2 จะเรียนตามเนื้อหาทั่วไปที่มีจุดประสงค์เพื่อเตรียมทักษะและพื้นฐานเนื้อหาวิชาที่เหมาะสมก่อนเข้าเรียนหลักสูตร IGCSE ในชั้นปีที่ 3   ทุกวิชาถือเป็นวิชาบังคับยกเว้นวิชาภาษาต่างประเทศ/ภาษาแม่ที่นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านภูมิหลังและประสบการณ์ของนักเรียนเอง   นักเรียนสิงคโปร์และนักเรียน PR สิงคโปร์จำเป็นต้องเรียนตามแผน MOE MTL   นักเรียนกลุ่มอื่นจำเป็นต้องเรียนภาษาต่างประเทศรวมถึงนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นจาก MTL ซึ่งจำเป็นต้องเรียนวิชาภาษาที่สอง

วิชาที่เปิดสอนในชั้นปีที่ 1&2

ศิลปะ ชีววิทยา เคมี ภาษาจีน การละคร ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภูมิศาสตร์ ภาษาฮินดี ประวัติศาสตร์ มนุษยศาสตร์บูรณาการ (ปีที่ 1) หลักสูตรการคิดวิเคราะห์ระหว่างสาขาวิชา ภาษามาเลย์ คณิตศาสตร์ ดนตรี ฟิสิกส์ พลศึกษา ศาสนา ภาษาสเปน ภาษาทมิฬ

 

 

year 1 and 2 content image