วิสัยทัศน์ ภารกิจ และ ค่านิยม

วิสัยทัศน์ของเรา

เรามุ่งที่จะพัฒนาผู้นำแห่งอนาคตที่มีวิสัยทัศน์นานาชาติ คุณลักษณะด้านศีลธรรมอันดีงาม ความสามารถทางความรู้และความรักและเมตตาอย่างลึกซึ้งต่อมนุษยชาติตามความเชื่อและค่านิยมของศาสนาคริสต์

เป้าหมายของเรา

  • จริงจังกับพื้นฐานของโรงเรียนโดยเสริมสร้างความเชื่อและค่านิยมของคริสเตียนและส่งเสริมการเจริญเติบโตทางด้านจิตใจของนักเรียนทุกคน
  • สร้างสังคมนานาชาติที่แข็งแกร่งและทรงพลังโดยมีความตระหนักถึงบริบทของโลกและประเด็นต่าง ๆ
  • ส่งเสริมความเหมาะสมทางด้านความเข้าใจ ความเคารพ และการดูแลผู้อื่นให้นักเรียน
  • ส่งเสริมทักษะความเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้อื่น
  • ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพชีวิตที่ดีและพัฒนาความเป็นอยู่อีกทั้งยังส่งเสริมความตระหนักทางด้านวัฒนธรรม
  • ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาพร้อมกับคุณสมบัติทางวิชาการอันเป็นเลิศในแต่ละด้านความสามารถของนักเรียน
  • ส่งเสริมความรักการเรียนรู้อย่างแท้จริง เสริมสร้างการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์และสะท้อนผล พร้อมช่วยเหลือนักเรียนสื่อสารความคิดและความเชื่อด้วยวิธีการที่สมดุลและชัดเจน
  • ส่งเสริมพัฒนาการด้านบุคคลเช่นระเบียบวินัยใจตนเอง ความคิดริเริ่ม การพึ่งพาตนเองและจิตวิญญาณนักธุรกิจ
  • สร้างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีคุณภาพสูงสุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

ในฐานะสถาบันเมธอดิสต์

พวกเราต้องการสร้างชุมชนการเรียนรู้ตามคำสอนและความเชื่อของศาสนาคริสต์และตั้งค่านิยมคริสเตียนไว้เป็นศูนย์กลาง   พวกเราส่งเสริมความศรัทธาในศาสนาคริสต์ภายในโรงเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามคำสอนของพระเยซูคริสต์   การเคารพพระเยซูคริสต์ถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการเรียนและนักเรียนและบุคลากรทุกคนจะต้องเข้าร่วมพิธีการต่าง ๆ แต่เราจะยังคงระมัดระวังต่อความเชื่อเฉพาะส่วนบุคคลของบุคลากรและนักเรียน

พวกเรามีความยินดีที่ได้เป็นชุมชนโรงเรียนนานาชาติที่มีนักเรียนที่มีความหลากหลายกว่า 30 เชื้อชาติ   พวกเรามุ่งหวังที่จะช่วยให้นักเรียนแต่ละคนให้เกิดความภาคภูมิใจต่อวัฒนธรรม เอกลักษณ์ประจำชาติของตน แต่ก็ยังชื่นชมโอกาสและความท้าทายต่าง ๆ ที่นักเรียนจะได้พบเจอในชุมชนระดับสากล

เนื่องจากโรงเรียนของเราตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ถือเป็นเรื่องเหมาะสมที่พวกเราทุกคนจะตระหนักถึงค่านิยมที่เป็นกลางต่อประเทศโดยผ่านการเคารพธงชาติสิงคโปร์พร้อมกล่าวคำปฏิญาณและร้องเพลงชาติยืนหยัดเคียงข้างชาวสิงคโปร์