กระบวนการรับเข้า

นักเรียน/ผู้ปกครองต้องส่งใบสมัครที่สมบูรณ์โดยผ่านทางออนไลน์ (แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์จะถูกอัพเดทภายหลัง) หรือผ่านทางใบสมัครโดยจำเป็นต้องแนบเอกสารต่อไปนี้

 • รายงานผลการเรียนสำหรับสองปีที่ผ่านมา
 • สำเนาวุฒิการศึกษาอย่างเป็นทางการทั้งหมด เช่น PSLE/ผลการผ่านหลักสูตร IGCSE ระดับ O หรือวุฒิการศึกษาอื่น ๆ
 • รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง
 • ค่าลงทะเบียน
 • สำหรับผู้ที่อาศัยถาวรและเป็นชาวสิงคโปร์ – แนบสูติบัตร
 • สำหรับนักเรียนต่างชาติ – แนบสำเนาสูติบัตรฉบับแปล

ทะเบียนสมรสของบิดามารดา และเอกสารการเดินทางต่าง ๆ
กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่อไปนี้ได้ตามความเหมาะสม (จำเป็นต้องมีตัวอ่าน Adobe)

การใช้งาน

แบบฟอร์มใบสมัครและความคุ้มครอง –

Year 5 and Year 6 Student Scholarship Form

แบบฟอร์มใบสมัคร Hall

ค่าธรรมเนียมปี 2016

แบบฟอร์ม Giro

Screen Shot 2015-06-08 at 3.43.20 PM  Mr. Joseph Ng
  Director of Admissions

 

การจัดสอบ – มีการจัดสอบเข้าศึกษาในทุกเช้าวันจันทร์เวลา 9:30 จนถึงบ่าย 2:30   ข้อสอบประกอบด้วยวิชาภาษาอังกฤษหนึ่งชุด วิชาคณิตศาสตร์หนึ่งชุด และอาจมีวิชาวิทยาศาสตร์หนึ่งชุด   ระยะเวลาสำหรับการทำข้อสอบแต่ละชุดคือ 2 ชั่วโมงโดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องโดยตรงกับระดับการเรียนก่อนหน้าและระดับที่จะรับเข้า   ผู้เข้าสอบแต่ละท่านจะได้รับการสัมภาษณ์หลังเสร็จสิ้นการสอบข้อเขียน

หมายเหตุ : นักเรียนที่มีผลการสอบสำเร็จการศึกษาระดับประถม (Primary School Leaving Examination – PSLE) ผลการสอบระดับ O หรือผ่านหลักสูตร IGCSE มาแล้วไม่จำเป็นต้องสอบวัดระดับ

การรับเข้า  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับจดหมายตอบรับสำหรับยืนยันและชำระค่าธรรมเนียม   ค่าธรรมเนียมงวดแรกสำหรับ:

 • ภาคการศึกษาแรก (ไม่สามารถเรียกคืนได้)
 • เงินมัดจำ
 • ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด

หลังจากได้รับการตอบรับ ผู้สมัครชาวต่างชาติควรเดินทางมายังประเทศสิงคโปร์โดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยวเพื่อขอวีซ่านักเรียน   เมื่อมาถึง ผู้สมัครและผู้ปกครองจะต้อง:

 • ยื่นใบสมัคขอวีซ่านักเรียน
 • ซื้อเครื่องแบบโรงเรียนและหนังสือเรียน
 • จัดการเรื่องที่พัก

สำหรับการวางแผนล่วงหน้า ผู้สมัครควรทำการขอวีซ่านักเรียนก่อนมาถึงประเทศสิงคโปร์   สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ได้ที่