คำถามที่พบบ่อย

  Q

หากบุตรของฉันเข้าเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อม เขาสามารถเลื่อนขั้นไปเรียนหลักสูตรหลักก่อนสิ้นปีได้หรือไม่

 
 

โดยปกติแล้ว นักเรียนจะต้องเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมต่อจนจบภาคการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   บางครั้ง ทางโรงเรียนอาจพิจารณาว่าภาษาอังกฤษของนักเรียนได้พัฒนาจนถึงจุดที่สามารถเข้าเรียนกับหลักสูตรทั่วไปได้หรือยัง   ในกรณีดังกล่าว ทางโรงเรียนจะประเมินความสามารถของนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรทั่วไปแต่จะไม่พิจารณาหลังจากภาคการศึกษาที่ 3

 
       
  Q

ฉันสมัครให้บุตรของฉันย้ายเข้าเรียนหลักสูตรหลักได้หรือไม่

 
  A

โรงเรียนจะตัดสินใจเพื่อประเมินนักเรียนสำหรับการเข้าเรียนหลักสูตรหลัก   การย้ายหลักสูตรระหว่างปีการศึกษาถือเป็นเรื่องไม่ปกติ

 
       
  Q

เกณฑ์การเลื่อนขั้นในช่วงสิ้นปีคืออะไร

 
  A

นักเรียนจะได้สามารถศึกษาต่อในปีต่อไปได้หากนักเรียนมีผลการเรียนที่ดีตลอดภาคการศึกษา   ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากนโยบายโรงเรียนทางเว็บไซต์

 
       
  Q

เกณฑ์การรับเข้าหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนานาชาติ (International Baccalaureate Diploma Programme: IBDP) ในปีที่ 5 คืออะไร

 
  A

นักเรียนต้องมีผลการเรียนอย่างน้อย 2 x A, 2 x B และ 2 x C ในหลักสูตร IGCSE และมีคะแนนอย่างน้อย 20 คะแนนในระดับ O หรือเทียบเท่าเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร IBDP   นอกจากนี้ นักเรียนจะต้องเสนอวิชาที่จะเรียนในระดับ IB   นักเรียนจำเป็นต้องมีผลการเรียนต่ำสุดในระดับ B เพื่อเรียน HL และผลการเรียนต่ำสุดในระดับ C สำหรับวิชาต่าง ๆ ที่ SL

 
       
  Q

หากบุตรของฉันไม่ได้รับ Express Stream จาก MOE เขาสามารถสมัครเข้าโรงเรียนนานาชาติ ACS (International) ได้หรือไม่

 
  A

โรงเรียนนานาชาติ ACS (International) รับเพียงแค่นักเรียนที่มีคุณสมบัติผ่าน Express Stream เท่านั้น

 
       
  Q

คะแนนต่ำสุดสำหรับ PSLE ในการรับเข้าเรียนที่ ACS (International) คือเท่าไหร่

 
  A

สำหรับการพิจารณาการรับเข้า นักเรียนต้องมีคะแนนต่ำสุด 200 คะแนนและต้องได้รับ Express จากกระทรวงศึกษาธิการ (MOE)   การมีคะแนนต่ำสุดไม่ได้เป็นรับประกันว่านักเรียนจะผ่านการรับเข้าศึกษา   มีการพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ เช่นความเหมาะสมสำหรับการศึกษาของ ACS (International) ร่วมด้วย

 
       
  Q

บุตรของฉันได้รับการยกเว้นการเรียนภาษาแม่จากกระทรวงศึกษาธิการ (MOE) เขาจำเป็นต้องเรียนภาษาที่สองที่โรงเรียนนานาชาติ ACS (International) หรือไม่

 
  A

จำเป็น นักเรียนทุกคนจำเป็นต้องเรียนภาษาที่สองที่ ACS (International)   หากบุตรของท่านได้รับการยกเว้ยจากการเรียนภาษาแม่ (ภาษาที่สอง) เขาจำเป็นต้องเรียนภาษาต่างชาติเพิ่มใหม่หนึ่งภาษาที่โรงเรียน

 
       
  Q

เป็นไปได้หรือไม่ที่จะโอนบุตรของฉันเข้าเรียนปีที่ 4 หรือปีที่ 6 ที่ ACS (International)

 
  A

ทางโรงเรียนไม่รับนักเรียนเข้าชั้นปีที่ 4 หรือ 6 เนื่องจากเป็นช่วงปีการสอบ ดังนั้น การรับนักเรียนใหม่จะไม่สามารถเรียนหลักสูตรเต็มได้ทัน   ในบางครั้ง โรงเรียนจะรับนักเรียนที่ได้เรียนหลักสูตร IGCSE หรือ IB จากที่อื่นหากทางโรงเรียนสอนวิชาเดียวกัน   อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครเข้าเรียนชั้นปีที่ 4 จะได้รับการพิจารณาให้เข้าเรียนหลักสูตร IB พื้นฐานหนึ่งปี (ผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่หนึ่งหรือผู้มีความสามารถภาษาอังกฤษดีแล้ว) หรือหลักสูตรเตรียม IB หนึ่งปี (ผู้เรียนภาษาที่สอง)

 
       
  Q

บุตรของฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษแต่เขาได้จบการศึกษาที่โรงเรียนล่าสุดแล้ว เขาสามารถเข้าเรียนหลักสูตรเตรียมได้หรือไม่

 
  A

หลักสูตรเตรียมความพร้อมได้รับการออกแบบสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่และต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเท่านั้นก่อนเข้าเรียนหลักสูตรหลัก   ทางโรงเรียนไม่รับนักเรียนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่เข้าหลักสูตรเตรียมความพร้อม

 
       
  Q

หลังจากบุตรของฉันผ่านการสอบเข้า ใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะประกาศผลสอบ

 
  A

จะประกาศผลสอบให้ทราบภายในหนึ่งอาทิตย์

 
       
  Q

ข้อสอบเข้าประกอบด้วยวิชาอะไรบ้าง

 
  A

ข้อสอบเข้าประกอบด้วยวิชาคณิตศาสตร์หนึ่งชุด วิชาภาษาอังกฤษหนึ่งชุดและการสัมภาษณ์   นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนหลักสูตรหลักภายหลังในปีที่ 3 4 หรือ 5 จะต้องสอบวิชาวิทยาศาสตร์ด้วย   ข้อสอบเหล่านี้จะวัดความรู้ทางวิชาการและเนื้อหาหลักสูตรของกลุ่มแต่ละชั้นปีที่ผู้สมัครจะเข้าเรียน

 
       
  Q

บุตรของฉันจะได้สอบเมื่อไหร่

 
  A

หลังจากได้รับใบสมัครครบถ้วน ทางโรงเรียนจะแจ้งวันที่สอบแก่นักเรียน   การสอบต่าง ๆ ถูกจัดขึ้นทุกวันจันทร์ในแต่ละอาทิตย์

 
       
  Q

พวกเราจำเป็นต้องจ้างติวเตอร์นอกโรงเรียนมาสอนหรือไม่

 
  A

ไม่ต้อง ครูผู้สอนจะสอนเนื้อหาของหลักสูตรอย่างครบถ้วนเว้นแต่ลูกของคุณผลการเรียนไม่ดี อาจจะต้องพึ่งความช่วยเหลือจากนอกโรงเรียน

 
       
  Q

หากบุตรของฉันมีผลการเรียนไม่ดีจะทำอย่างไร

 
  A

หากบุตรของท่านมีปัญหาทางด้านการเรียน ท่านสามารถปรึกษาครูประจำวิชาหรือหาครูสอนพิเศษ

 
       
  Q

ทางโรงเรียนมีทุนการศึกษามอบให้นักเรียนหรือไม่

 
  A ทางโรงเรียนมอบทุนการศึกษาให้สำหรับนักเรียนคริสต์นิกายเมทอดิสต์สำหรับการศึกษาที่ ACS (International) และในหลักสูตรประกาศนียบัตร IB – เท่านั้น