กิจกรรมนอกห้องเรียนต่างๆ (CCAs) Co-Curricular Activities

กิจกรรมนอกห้องเรียนนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาความรอบรู้ของนักเรียนที่จะช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จตามศักยภาพที่มีนอกเหนือจากด้านวิชาการ

นักเรียนแต่ละคนจะเลือกหนึ่งกิจกรรมจากกลุ่มประเภทกิจกรรมต่างๆ เช่น กลุ่มความสนใจส่วนบุคคล,ศิลปะการแสดง และกีฬาต่างชนิด นอกจากนั้นกลุ่มผู้นำหลักทั้ง3 กลุ่ม – คณะกรรมการตัวแทนโรงเรียน,สภาโรงเรียนและตัวแทนของโรงเรียนก็ถูกจัดอยู่ในกิจกรรมนอกห้องเรียนด้วย

Our Co-Curricular Activity (CCA) programme aims to nurture all-round development of the students and help them achieve their potential outside of the academic field. Each student is expected to undertake one CCA from any CCA groups such as Interest Groups, Performing Arts and Sports. Three major leadership groups — School Prefectorial Board; School Council; and Student Ambassadors — are also recognised as CCA activities.

Note: CCAs offered are subject to take-ups and/or staff-in-charge availability.

กลุ่มกิจกรรมตามความสนใจส่วนบุคคล Interest Groups

กลุ่มกิจกรรมศิลปะการแสดง Performing Arts

กลุ่มกิจกรรมกีฬา Sports