The Methodist Church of Singapore เป็นเจ้าของโรงเรียน ACS (International) โรงเรียนได้นำหลักคำสอนของคริสต์ศาสนามาเป็นหัวใจสำคัญในด้านต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ, กีฬา, ภาวะความเป็นผู้นำและความเป็นผู้ให้กับผู้อื่น ในทุกสัปดาห์นักเรียนและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนทุกคนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมในโบสถ์เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงเพื่อเรียนรู้หลักคำสอนต่างๆ

เราจัดหลักสูตรนานาชาติให้กับนักเรียนชาวสิงคโปร์และนักเรียนต่างชาติที่มีความสนใจในหลักสูตรนานาชาติภายใต้การเรียนการสอนของระบบสิงคโปร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นอัตตลักษณ์ทางการศึกษาของโรงเรียนACSการก่อตั้งโรงเรียนของเราสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลสิงคโปร์ที่มุ่งหวังให้ประเทศเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางการศึกษาสำหรับนักเรียนชาวสิงคโปร์และประเทศอื่นๆในภูมิภาค

ACSมีความภาคภูมิใจในการให้การศึกษากับผู้นำยุคใหม่เพราะเราทุกคนยังคงก้าวไปข้างหน้าและต้องมีความสามารถพร้อมในการตอบสนองความต้องการของโลกสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คืออัตตลักษณ์ทางการศึกษาของACSที่ไม่มีที่ไหนเทียบเคียงได้ โดยนำหลักคำสอนและค่านิยมของคริสต์ศาสนามาใช้เป็นหลักในการเรียนการสอนมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการการบริการและความจงรักภักดี

ในปัจจุบันเรามีสัดส่วนนักเรียนต่างชาติมากกว่า 30สัญชาติที่มีส่วนสำคัญต่อวัฒนธรรมของโรงเรียนและส่งเสริมจิตสำนึกความเป็นสากลนอกจากนั้น เราคงยึดมั่นและหวงแหนในความเป็นชาติ ด้วยการยืนตรงขณะร้องเพลงชาติและกล่าวคำปฏิญาณเป็นประจำทุกวัน

มรดกตกทอด, ประเพณีและคุณค่าของโรงเรียน ACS Our ACS Heritage, Traditions & Values

Heritage

โรงเรียน Anglo-Chinese (ACS) ถือว่ามีส่วนในการวางรากฐานให้กับนักเรียนเป็นจำนวนหลายแสนคน ตั้งแต่ที่ได้ก่อตั้งในปี ค.ศ.1886 จวบจนปัจจุบันได้ขยายสาขาเป็นกลุ่มโรงเรียนทั้ง 6 แห่งประกอบด้วย ACS (Independent), ACS (Junior), ACS (Primary), ACS (Barker Road) และ Anglo-Chinese Junior College ในสิงคโปร์ รวมถึง ACS (กรุงจากาต้าร์) ในประเทศอินโดนีเซีย มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้นมากกว่า 10,000 คน ในกลุ่มโรงเรียน ACS ทั้งหมดต่างยังคงยึดถือประเพณีอันดีงามในการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในการสร้างผู้นำ, เจ้าของกิจการและนักกีฬาที่มีความโดดเด่นให้กับประเทศอย่างต่อเนื่อง

อัตตลักษณ์ทางการศึกษาของ ACSถูกสร้างขึ้นจากวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งโรงเรียนBishop William F. Oldhamที่ปรารถนาจะพัฒนานักเรียนให้เปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรมมีความเป็นเลิศทางวิชาการ,ทางร่างกาย,ทางจิตใจและทางสังคมนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ต่างๆที่ถือเป็นการค้นพบ,การพัฒนาศักยภาพของตน,การมีปฏิสัมพันธ์และความเป็นเลิศทางวิชาการตลอดระยะเวลาที่เรียนเพื่อพร้อมจะก้าวสู่ความท้าทายของโลกภายนอกและสังคมปัจจุบันต่อไปเป็นเส้นทางแห่งความทรงจำที่จะเสริมสร้างมิตรภาพ,ความรักความสามัคคีในกลุ่มอาจารย์,นักเรียน,ผู้ปกครองและศิษย์เก่าให้คงอยู่ตลอดไปในขณะเดียวกันเพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณของACSที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่สามารถมีใครลอกเลียนได้

Our Team

Senior Leadership Team

ACS (International) is overseen by the Principal, Mr Gavin Kinch, who heads the Senior Leadership Team (SLT). The team consists of outstanding educators with many years of leadership experience across a broad range of contexts.

The responsibilities of each SLT member in the context of the school can be found here.

Our ACS (International) Organisation Chart can be found here.

Mr Gavin Kinch

Principal

Mrs Tan Siew Hoon

Vice Principal,
Senior Division

Vice Principal,
Middle Division

Dr Kris Achter

Vice Principal,
Junior Division

Mr Chia Choong Kiat

Director of Administration

Achievements

Professional Recognition

สภาโรงเรียนนานาชาติ Council of International Schools
สภาโรงเรียนนานาชาติ The Council of International Schools (CIS) เป็นองค์กรสมาชิกที่ไม่แสวงผลกำไรให้บริการด้านการศึกษาตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงระดับมัธยมศึกษา ครอบคลุมสถาบันในระดับอุดมศึกษาทั่วโลก
Institute of Public Character, กระทรวงศึกษาธิการ
ลงทะเบียนในฐานะองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและได้รับรางวัล “สถาบันเพื่อสาธารณชน” ด้วยเจตนาที่จะให้บริการการศึกษากับสังคม
International Baccalaureate World School
จดทะเบียนกับหน่วยงาน IBO (International Baccalaureate Organisation) เป็นโรงเรียนหนึ่งของโลก เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรนานาชาติ IB
The University of Cambridge International Examinations/Cambridge International Centre
เราได้จดทะเบียนกับมหาวิทยาลัย Cambridge ในฐานะเป็นศูนย์ประเมินผลให้กับ Cambridge International Centre เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรทั่วไปสำหรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา General Certificate for Secondary Education. (GCSE)
The Methodist Church of Singapore
As an affiliated Methodist Institution