เนื้อหาการเรียนการสอน Curriculum

เนื้อหาหลักสูตร Curriculum Programme

เราเปิดสอนหลักสูตรระยะเวลา 6 ปีที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน นักเรียนที่มีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ มีทักษะภาษาอังกฤษและใช้เป็นภาษาหลักจะได้เรียนในหลักสูตรหลักจากระดับชั้นปีที่ 1 ถึง 6 ดังรายละเอียดในตารางด้านล่างนี้

Division
Mainstream Year Bridging Year
 Junior 1 1 Bridging
 Junior 2 2 Pre IGCSE
 Middle 3 IGCSE
 Middle 4 IGCSE 4 Pre IB
Middle 4 Foundation IB
 Senior 5 IBDP
 Senior 6 IBDP

สำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น จะต้องลงเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ SATที่เปิดสอนภายนอกโรงเรียน

นักเรียนจะได้เรียนหลักสูตรวิชาการทั่วไปในชั้นปีที่1และ2ก่อนที่จะเลือกกลุ่มสาระวิชาในชั้นปีที่ 3และ 4เป็นระยะเวลา 2ปีในระดับ International General Certificate of Secondary Education (IGCSE)จากนั้นในชั้นปีที่ 5นักเรียนจะเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรนานาชาติ IBDPระยะเวลา 2ปี นักเรียนบางคนสอบวัดระดับ Cambridge ‘O’ Levelในวิชาภาษาที่พูดมาตั้งแต่เกิด

ในชั้นปีที่ 1,2และ 4นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษที่ถือเป็นภาษาที่สอง หรือที่เรียกว่า Second Language Bridgingเพื่อให้นักเรียนได้ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ถือเป็นภาษาที่เพิ่มเติมขึ้นมา(AdditionalLanguage – EAL)นักเรียนในกลุ่มนี้จะได้เข้าเรียนในชั้นเรียนหลัก(mainstream classes)ในปีถัดมา ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนในชั้นปีที่ 2(ระดับ Pre-IGCSE Bridging)จะได้ขึ้นชั้นเรียนหลักIGCSEชั้นปีที่ 3ในปีถัดมา ในทำนองเดียวกัน นักเรียนชั้นปีที่ 4ระดับ Pre-IBจะได้เลื่อนขึ้นชั้นเรียนหลักปีที่ 5(ประกาศนียบัตรนานาชาติ IB) ในปีถัดมา

สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีแต่ไม่ได้สำเร็จหลักสูตรIGCSEระยะเวลา 2ปีก่อนเรียนประกาศนียบัตรนานาชาติ IBจะต้องเรียนชั้นปีที่ 4หลักสูตร Foundation IBระยะเวลา 1ปี

หลักสูตร International General Certificate of Secondary Education (IGCSE)

นักเรียนระดับชั้นปีที่ 1และ 2จะได้เรียนหลักสูตรทั่วไปซึ่งเป็นการเตรียมทักษะและพื้นฐานวิชาที่เหมาะสมเพื่อที่จะเข้าเรียนต่อในหลักสูตรIGCSEชั้นปีที่ 3ต่อไป นักเรียนต้องลงเรียนทุกวิชาซึ่งเป็นวิชาบังคับยกเว้นวิชาภาษาต่างประเทศ/ภาษาที่พูดมาแต่กำเนิด(MTL)โดยวิชาที่เรียนจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติพื้นฐานและ/หรือประสบการณ์ด้านภาษาของนักเรียนแต่ละคน สำหรับนักเรียนสิงคโปร์และนักเรียนที่ขอโอนสัญชาติเป็นพลเมืองสิงคโปร์จะต้องลงเรียนในกลุ่มวิชาตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์กำหนดในทุกกรณีนักเรียนทุกคนต้องลงเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ นักเรียนในชั้นปีที่3และ4จะต้องสอบข้อสอบวัดผล IGCSEเนื้อหาที่เราสอนจะมีทั้งวิชาหลักและวิชาบังคับต่างๆ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่เว๊บไซต์ Cambridge IGCSE More on Cambridge IGCSE

หลักสูตรประกาศนียบัตรนานาชาติ International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP)

ประกาศนียบัตรนานาชาติ IBDPเป็นที่ยอมรับทั่วโลก เป็นหลักสูตรสองปีก่อนเข้ามหาวิทยาลัยเปิดสอนในระดับชั้นปีที่ 5และ 6จัดสอบปลายภาคในเดือนพฤศจิกายนของการเรียนในปีที่ 2

หลักสูตรเต็มเวลาประกอบด้วยการเรียน 6วิชาและวิชาหลักในหลักสูตรประกาศนียบัตรนานาชาติ IB Core(การเขียนเรียงความชั้นสูงจำนวน 4,000คำ,เอกสารทฤษฏีความรู้ Theory of Knowledge – TOKและกิจกรรมนอกห้องเรียนที่เน้นทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรร,กิจกรรมและงานบริการสังคม [CAS])นักเรียนต้องลงเรียน 3วิชาในระดับสูง Higher Level(4ชั่วโมงต่อสัปดาห์) และอีก 3วิชาในระดับมาตราฐาน Standard Level(3ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่เว๊บไซต์ของInternational Baccalaureate Organisation

More on International Baccalaureate OrganizationThe IB Diploma Programme