Chương trình giảng dạy (Curriculum)

Chương trình giảng dạy (Curriculum Programme)

Chúng tôi đưa ra chương trình trung cấp 6 năm bằng tiếng Anh. Học sinh có tiếng Anh là ngôn ngữ chính sẽ được xếp vào khóa chính quy và theo suốt chương trình từ Năm 1 đến 6 được thể hiện ở bảng bên dưới.

Division
Mainstream Year Bridging Year
 Junior 1 1 Bridging
 Junior 2 2 Pre IGCSE
 Middle 3 IGCSE
 Middle 4 IGCSE 4 Pre IB
 Middle 4 Foundation IB
 Senior 5 IBDP
 Senior 6 IBDP

Một khóa học bổ trợ khác chuẩn bị cho kì thi SATs được cung cấp cho các học sinh mong muốn thi vào các trường đại học tại Mỹ.

Học sinh của chúng tôi sẽ tuân theo một chương trình học thuật tồng hợp trong năm 1 và năm 2 trước khi chọn tổ hợp môn học vào năm 3 cho 2 năm học Chứng chỉ trung học quốc tế (IGCSE) và  chương trình 2 năm Bằng tú tài quốc tế (IBDP) ở năm thứ 5. Một số học sinh tham gia lớp Cambridge ‘O’ level bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.

Chúng tôi cũng cung cấp các Lớp học bắc cầu ngôn ngữ thứ hai trong năm 1, năm 2 và năm 4, cho các học sinh học tiếng Anh như một ngôn ngữ bổ sung (EAL). Các học sinh này thường tham gia khóa chính quy vào năm kế tiếp. Ví dụ, một học sinh ở Lớp 2 Pre-IGCSE Bridging thường sẽ chuyển sang khóa chính quy Lớp 3 IGCSE Mainstream vào năm sau. Tương tự như vậy, một học sinh ở Lớp 4 Pre-IB sẽ chuyển sang khóa chính quy Lớp 5 IBDP vào năm sau.

Chương trình 4 Foundation IB là chương trình một năm dành cho những người học có trình độ tiếng Anh và chuẩn bị cho những học sinh chưa hoàn thành khóa học IGCSE hai năm để chuyển tiếp khóa IBDP.

Chứng chỉ Trung học Quốc tế (IGCSE) [International General Certificate of Secondary Education (IGCSE)]

Years 1 and 2 students follow a general course which is intended to provide them with the skills and appropriate subject content foundation to progress into IGCSE in Year 3. All subjects are compulsory with the exception of Foreign Language / Mother Tongue Language (MTL) which are studied according to the student’s background and/or linguistic experience. Singaporean and Singaporean PR students must follow the MOE MTL approach. All other students are required to study a foreign language, including local students who are exempted from MTL.Years 3 and 4 students sit for the IGCSE examinations. The curriculum that we offer consists of core subjects, including compulsory subjects. More on Cambridge IGCSE

Chương trình Tú Tài Quốc tế (IBDP) [International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP)]

IBDP là chương trình dự bị đại học hai năm được công nhận trên toàn cầu và được cung cấp vào năm thứ 5 và năm thứ 6. Các kỳ thi cuối khóa được tổ chức vào tháng 11 của năm thứ hai.

Một khóa học toàn thời gian bao gồm sáu môn học và các môn IB bắt buộc (một bài luận mở rộng 4.000 từ, Lý thuyết về tài liệu tri thức, và Sáng tạo, Hoạt động và Dịch vụ [CAS]). Học sinh tham gia ba môn học ở cấp độ cao hơn (bốn giờ mỗi tuần), và ba môn học ở cấp độ chuẩn (ba giờ mỗi tuần).

More on International Baccalaureate OrganizationThe IB Diploma Programme