Admissions Process

Đơn đăng kí (Application)

Học viên tương lai phải hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến hoặc bản in ra giấy và nộp lại, với các mục sau (trường hợp tài liệu không phải bằng tiếng Anh phải được chứng thực và dịch):

Application for Admission Form

Documents required:

  • Applicant’s Birth Certificate;
  • Applicant’s Passport (for Non-Singaporeans);
  • Applicant’s Dependent Pass (if appropriate);
  • Applicant’s Citizenship (if appropriate);
  • Applicant’s School’s Academic Transcripts for the last Two (2) years;
  • Applicant’s PSLE/GCE ‘O; Levels/IGCSE Results Slip (for those who have completed the respective programmes);
  • Applicant’s Awards Certificates (if appropriate for DSA application);
  • Applicant’s Medical and/or Psychological Reports (if appropriate);
  • MOE MTL Exemption Letter (if appropriate);

Upon successful application, applicants will be informed of the date to take the entrance test.

Kiểm tra đầu vào (Entrance Test)

Bài kiểm tra đầu vào được lên lịch vào thứ Hai hàng tuần từ 9:30 sáng đến 2:30 chiều. Bài kiểm tra bao gồm một bài môn tiếng Anh, một bài môn Toán và có thể là một bài môn Khoa học. Thời lượng của mỗi bài là khoảng 2 giờ và sẽ bao gồm nội dung liên quan trực tiếp đến cấp học trước đó so với cấp nhập học. Mỗi ứng viên cũng sẽ được phỏng vấn sau khi hoàn thành các bài viết.

Oral Short Interview

On the same day as the entrance test, applicants will also be interviewed by a senior staff member following the completion of the written papers.

Notes:
Students with PSLE, ‘O’ Level or IGCSE qualifications from the previous year will not normally be required to sit for the entrance test. However, they still need to undertake the oral interview.

Admission is in accordance with the stipulated age limit of the Ministry of Education. For each level, the age limit of up to 1 year over the normal age is to be adhered to.

Chấp thuận từ phía nhà trường (Acceptance)

Successful applicants will be informed via email and issued an acceptance letter for their signatory and fees payment. A list of forms to be completed and submitted will also be provided.

After acceptance, overseas applicants should travel to Singapore on a visitor’s visa to apply for their student pass. Upon arrival, applicants will work with their guardian to launch the Student Pass Application, purchase uniform and textbooks, and arrange for boarding/accommodation.

To plan ahead, overseas applicants are encouraged to complete the Student Pass Application prior to arrival.