Accommodation

Sống trong một môi trường nội trú mang lại cho học sinh những trải nghiệm học tập mới và phát triển kỹ năng trong việc đưa ra những lựa chọn cá nhân thúc đẩy sự phát triển cá nhân và sự trưởng thành. Học sinh học cách cân nhắc, hợp tác, độc lập và cách sống với những người khác trong một môi trường tập thể, nơi các tiêu chuẩn về hành vi được xác định vì lợi ích và phúc lợi của cộng đồng. Học sinh có thể kết bạn từ các quốc gia khác nhau và vun đắp tình bạn lâu dài thông qua việc sống và chia sẻ với nhau.

Accommodation Handbook (The Accommodation Handbook contains all the information that families need)

 

Boarding

From 2018, all new international students who are residing in Singapore without their parents must commit to staying in Oldham Hall or ACS (Independent) Boarding School for a minimum period of ONE year in order that they enjoy the rich benefits that come from boarding experience while studying in an overseas country.

Both hostels host students from other ACS schools, and each offers modern facilities in a supporting and safe environment.

 

ACS (Independent) Boarding School

Photo courtesy of ACS (Independent) Boarding School

ACS Oldham Hall

Photo courtesy of ACS Oldham Hall

Homestay

A limited number of homestays with private families approved by the school are also available from the International Pastoral Coordinator for consideration.