ความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง (PSP) ใน ACS (International)

ในปี ค.ศ.2005มีการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ปกครองที่มีความกระตือรือร้นและมีแรงบันดาลใจจำนวน20คน กลุ่มสมาชิกคณะกรรมการบริหารได้ให้การต้อนรับคณะนักเรียนและกลุ่มอาจารย์จากโรงเรียนมัธยมในแอฟริกาใต้เดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนเป็นเวลา3สัปดาห์หลังจากที่ได้ประชุมหารือกันเป็นครั้งแรก

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโดยมีอาจารย์ใหญ่และรองอาจารย์ใหญ่เข้าร่วมด้วยเป็นจำนวน106ครั้ง ถือเป็นเวทีในการสะท้อนความเห็นของผู้ปกครองในหัวข้อต่างๆ ในขณะเดียวกันผู้ปกครองก็เล็งเห็นความสำคัญของการหารือเป็นประจำทุกเดือน ความร่วมมือนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ให้มุมมองและมีส่วนร่วมกับโรงเรียนอย่างมีความหมาย

การประชุมดื่มกาแฟในช่วงเช้า,การพูดคุยกับอาจารย์ใหญ่และการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่างๆ เช่น การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ และกลุ่มสนับสนุนผู้ปกครองเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ข้อเสนอแนะ กิจกรรมอื่นๆ ที่ผู้ปกครองจัด มักจะมีการนำอาหารมาร่วม,ทำให้กลุ่มผู้ปกครองรู้จักกันและมีความสนิทสนมกันมากขึ้น ขณะที่กลุ่มผู้ปกครองที่ถนัดด้านศาสนาก็จะสนับสนุนในการสวดบูชาพระเจ้า

ตัวอย่างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองที่เป็นที่ชื่นชอบ คือกลุ่มทำขนม มีการเปิดสอนการทำขนมโดยผู้ปกครองอาสาสมัครที่มีทักษะการทำขนม นอกจากนั้นมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ เป็นประจำทุกปี เช่น ปาร์ตี้ Back to School,อาหารมื้อกลางวันนานาชาติ และอาหารมื้อกลางวันกับคณาจารย์

จำนวนผู้ปกครองที่เข้าร่วมอาสาสมัครนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากมายในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา ได้เสียสละเวลา,ความคิดเห็นและทุนทรัพย์ โรงเรียนรู้สึกซาบซึ้งกับทุกๆ ความตั้งใจของผู้ปกครองทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมกับครอบครัวACS (International)เป็นอย่างมาก

Testimonials

Previous Next

มุ่งไปสู่อนาคตที่สดใส Looking to the Future

PSP” มีส่วนในการเพิ่มคุณค่าให้กับประสบการณ์ในโรงเรียนที่เด็กๆ จะได้รับ ในฐานะผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เราให้ความสำคัญอย่างมากกับความคิดเห็นที่จะช่วยทำให้โรงเรียนเติบโตไปข้างหน้าด้วยความแข็งแกร่ง เราให้ความช่วยเหลือสนับสนุนกันในกลุ่มคณะทำงานตลอดระยะเวลาการเลี้ยงดูบุตร หลานที่เป็นวัยรุ่น เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เรามีความสุขสนุกสนานและได้มิตรภาพใหม่ไปพร้อมกัน

เราทุกคนให้ความทุ่มเทด้วยความสามารถที่มี ด้วยความเต็มใจในภารกิจต่างๆ บริจาคเงินสมทบเป็นรางวัลให้บรรดาอาจารย์ในวันครูหรือนำอาหารมาร่วมในงานปาร์ตี้ของโรงเรียน ช่วยดูแลงานออกร้านขายอาหารในวันสากลโลก ให้ความรู้หรือให้ความช่วยเหลือในชั่วโมงการทำอาหาร มีส่วนร่วมในกิจกรรมกระชับสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ปกครองหรือประชุมกลุ่มสวดขอพรทางคริสต์ศาสนา การได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของคณะกรรมการในกิจกรรมกลุ่ม PSP เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ไม่ว่ากิจกรรมใดที่เราทำ เราทำด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีเป้าหมายและมีความสนุก

เรามีความสุขเสมอที่ได้มีส่วนร่วมและรอคอยที่จะได้ต้อนรับผู้ปกครองของนักเรียนใหม่

PSP Team

ประชุมผู้ปกครอง! Calling All Parents!

เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์และข้อสงสัยระหว่างที่บุตรหลานของท่านศึกษาอยู่ ทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนและการมีส่วนร่วมกับโรงเรียน เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนให้ดีและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ภาพรวมโดยสังเขป…

  • เราให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในหลากหลายรูปแบบ
  • เราให้ความร่วมมือกับกลุ่มนักเรียนและผู้สนับสนุนกิจกรรมนักเรียน
  • เราจัดกิจกรรมและสัมนาสานสัมพันธ์กับผู้ปกครอง
  • เรามีการรวมกลุ่มเพื่อสวดขอพรพระเจ้าให้กลุ่มผู้ปกครองเป็นประจำทุกเดือน
  • กลุ่ม the Excoมีการประชุมกับอาจารย์ใหญ่และรองอาจารย์ใหญ่ในทุกๆ เดือนเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ เหมือนคณะกรรมการโรงเรียน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PSP ได้ที่ acspsp.net@gmail.comหรือ psp@acsinternational.com.sg  

To find out more about PSP, email us at acspsp.net@gmail.com or psp@acsinternational.edu.sg