จิตสาธารณะ Giving

การให้ทุนการศึกษาและการบริจาค Sponsorship and Donations

โรงเรียนรับทราบว่าการบริจาคจะช่วยเพิ่มสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ให้ดีมากขึ้น ทั้งนี้การบริจาค (ในที่นี้อาจเป็นด้วยผลประโยชน์ทางภาษี) จะต้องติดต่อผ่านโรงเรียนหรือมูลนิธิของโรงเรียนเท่านั้น

To ensure your sponsorship or donations is channeled to its proper destination, please contact Ms Jase Cheok, Finance & Admin Manager, at 6472 1477 if:

you have been approached by any parent, student or stranger seeking sponsorship or donations for any ACS (International) or PSP event.

you would like to donate cash, voucher or gifts, or write a cheque (note: you can deposit the donations with Mr Gavin Kinch, Principal, as well).

you have donated but have not received an Official Acknowledgement from the school.