Quyên góp (Giving)

Tài trợ và quyên góp (Sponsorship and Donations)

Nhà trường rất hoan nghênh các khoản quyên góp nhằm giúp học viên có được môi trường học tập tốt nhất có thể. Các khoản đóng góp (có thể đủ điều kiện để được giảm thuế) có thể trực tiếp được chuyển qua trường hoặc thông qua Tổ Chức ACS.

To ensure your sponsorship or donations is channeled to its proper destination, please contact Ms Jase Cheok, Finance & Admin Manager, at 6472 1477 if:

you have been approached by any parent, student or stranger seeking sponsorship or donations for any ACS (International) or PSP event.

you would like to donate cash, voucher or gifts, or write a cheque (note: you can deposit the donations with Mr Gavin Kinch, Principal, as well).

you have donated but have not received an Official Acknowledgement from the school.